تغییرات: % ،
شاخص کل :
ارزش معاملات :
نماد نام شرکت
آخرین قیمت قیمت
درصد تغییر
حجم
قیمت دیروز