80 میلیون ریال هدیه دیگر ازکاربران پلکان به موسسات خیریه

بخشنده بودن بيش از آنکه توانايي مالي بخواهد قلب بزرگ ميخواهد

 

کاربران پلکان با اهداء 8000 امتياز ديگر در ماههاي اخير مبلغ 80 ميليون ريال به مؤسسات خيريه مهرانه،بنياد کودک و بنياد امور بيماري‌هاي خاص به شرح زير کمک نمودند :

  • 40 ميليون ريال در وجه موسسه مهرانه
  • 20 ميليون ريال در وجه بنياد کودک
  • 20 ميليون ريال در وجه بنياد امور بيماري‌هاي خاص

کارگزاري مفيد و موسسات خيريه مهرانه ، بنياد کودک و بنياد امور بيماري‌هاي خاص بدينوسيله مراتب قدرداني و تشکر خود را از تمامي عزيزاني که در اين امر خير مشارکت نمودند، اعلام مي دارند.


undefined